ALGEMENE VOORWAARDEN

De voorwaarden waaronder we samenwerken, en de regeles waar we naar kijken als we het niet eens zijn

 • ALGEMENE VOORWAARDEN MARTINI OPLEIDINGEN

  BEGRIPSBEPALINGEN

  • Martini Opleidingen is een vennootschap onder firma en zal hierna worden aangeduid als: “Malumido”
  • De partij die zich heeft ingeschreven voor het volgen van een door Martini Opleidingen aangeboden opleiding of haar op andere wijze een opdracht heeft verstrekt zal hierna worden aangeduid als: ‘opdrachtgever’.
  • Martini Opleidingen en opdrachtgever zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als: ‘partijen’
  • De door Martini Opleidingen aanvaarde inschrijving of opdracht zal hierna worden aangeduid als: ‘overeenkomst’.

  ALGEMEEN

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met Martini Opleidingen gesloten overeenkomsten, vervolgopdrachten, offertes, aanbiedingen, en andere rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien.
  • De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever is uitgesloten
  • Alle aanbiedingen en offertes van Martini Opleidingen zijn vrijblijvend.
  • De overeenkomst komt tot stand wanneer de inschrijving c.q. opdracht door Martini Opleidingen aan opdrachtgever is bevestigd, dan wel nadat Martini Opleidingen is aangevangen met de werkzaamheden ten behoeve van de opdracht.
  • Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
  • De tussen opdrachtgever en Martini Opleidingen gesloten overeenkomst leidt tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatverplichting. Het volgen van een door Martini Opleidingen aangeboden opleiding geeft geen garantie op een diploma of certificaat.
  • Het staat Martini Opleidingen vrij overeenkomsten onder haar verantwoordelijkheid geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door één of meer van de aan haar onderneming verbonden medewerkers. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.
  • Inschrijving voor een opleiding is persoonsgeboden en kan niet worden overgedragen aan derden.

  HONORARIUM EN KOSTEN

  • Voor de werkzaamheden die Martini Opleidingen in het kader van de overeenkomst verricht is de opdrachtgever honorarium en onkostenvergoeding verschuldigd. Tenzij partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de voor de desbetreffende opdracht c.q. opleiding overeengekomen tarieven. Indien partijen hieromtrent geen afspraken hebben gemaakt, dan gelden de door Martini Opleidingen gebruikelijk gehanteerde tarieven.
  • Martini Opleidingen is bevoegd de overeengekomen prijs en/of uurtarieven te verhogen indien na het tot stand komen van de overeenkomst de lonen of kosten stijgen, indien de wijziging plaatsvindt binnen de eerste drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst is opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
  • De opdrachtgever is gehouden op verlangen van Martini Opleidingen onverwijld tot betaling van een voorschot over te gaan.

  BETALING

  • Betaling dient te geschieden in Euro’s, binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur op de in de factuur aangegeven rekening, tenzij partijen schriftelijk een afwijkende wijze van betaling zijn overeengekomen. Bij inschrijving voor een door Martini Opleidingen aangeboden opleiding, dient het volledige opleidingsgeld voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan.
  • Bij een niet volledige betaling binnen de gestelde termijn zal de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim zijn. De opdrachtgever is vanaf dat moment de wettelijke handelsrente (6:119a BW) verschuldigd over het onbetaald gelaten gedeelte van de vordering. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, dan is de wettelijke rente (6:119 BW) verschuldigd.
  • Indien opdrachtgever haar (betalings)verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet, of niet naar behoren nakomt, is Martini Opleidingen bevoegd haar werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten en de deelnemer de toegang tot de opleiding c.q. examens te ontzeggen. Martini Opleidingen is in dat geval tevens gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of over te gaan tot gehele/gedeeltelijke ontbinding. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding.
  • De door Martini Opleidingen gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte en de kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid worden door opdrachtgever volledig vergoed. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, én het een vergoeding betreft waarop het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’ van toepassing is, wordt de hoogte van de vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten beperkt tot de maximale vergoeding op grond van dat besluit.
  • Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening en evenmin tot overdracht van zijn vordering(en) op Martini Opleidingen aan derden.

  ANNULERING VAN OPLEIDINGEN

  • Annulering dient schriftelijk te geschieden.
  • Opdrachtgever heeft geen recht op enige vergoeding bij het vroegtijdig beëindigen van de opleiding.
  • Martini Opleidingen is bevoegd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden indien naar haar oordeel onvoldoende deelnemers zijn ingeschreven voor de desbetreffende cursus/opleiding. Opdrachtgever kan in dat geval geen aanspraak maken op schadevergoeding. Martini Opleidingen zal het reeds betaalde opleidingsgeld terugbetalen aan opdrachtgever.
  • De door Martini Opleidingen gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte en de kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid worden door opdrachtgever volledig vergoed. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, én het een vergoeding betreft waarop het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’ van toepassing is, wordt de hoogte van de vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten beperkt tot de maximale vergoeding op grond van dat besluit.
  • Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening en evenmin tot overdracht van zijn vordering(en) op Martini Opleidingen aan derden.
  • De tussen opdrachtgever en Martini Opleidingen gesloten overeenkomst leidt tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatverplichting. Het volgen van een door Malumido aangeboden opleiding geeft geen garantie op een diploma of certificaat.
  • Het staat Martini Opleidingen vrij overeenkomsten onder haar verantwoordelijkheid geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door één of meer van de aan haar onderneming verbonden medewerkers. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.
  • Inschrijving voor een opleiding is persoonsgeboden en kan niet worden overgedragen aan derden.
  • Martini Opleidingen handteert een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen.

  WIJZIGING VAN INHOUD, TIJD EN LOCATIE VAN OPLEIDINGEN

  • Martini Opleidingen streeft ernaar haar opleidingen en additionele diensten op de vooraf aangegeven data en locatie(s) aan te bieden. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor het in organisatorisch opzicht onpraktisch is om de desbetreffende dienst op een specifieke datum of locatie aan te bieden. Opdrachtgever verklaart ermee in te stemmen dat Martini Opleidingen in een dergelijk geval bevoegd is de vooraf aangegeven data en/of locatie(s) eenzijdig te wijzigen.
  • Martini Opleidingen is constant bezig met het actualiseren en verbeteren van haar opleidingen. Om die reden kan het wenselijk zijn dat er wijzigingen worden aangebracht aan de inhoud van het opleidingsprogramma. Opdrachtgever verklaart ermee in te stemmen dat Martini Opleidingen bevoegd is het lesmateriaal en/of de lesmethoden eenzijdig te wijzigen.

  DECLARATIES

  • De patiënten die in de praktijk van de cursist onderzocht worden in het kader van de opleiding krijgen een echografisch onderzoek als zijnde verwezen naar de tweede lijn. Derhalve wordt een declaratie bij de zorgverzekeraar ingediend, en kan indien van toepassing een eigen bijdrage van de patient gevraagd worden.
  • De praktijkbezoeken zijn een onlosmakelijk onderdeel van de opzet en het idee achter de basisopleiding. Er dienen minimaal 5 patiënten per bezoek per cursist gepland te worden. De kosten van dit onderdeel worden grotendeels opgebracht door de ingediende declaraties. Indien een afgesproken praktijkbezoek minder dan dit aantal patiënten bevat zal het te declareren bedrag bij de cursist in rekening gebracht worden, doch tenminste 70 euro per aantal patiënten minder dan 5. Indien het bezoek binnen twee weken voor de afspraak afgezegd wordt zal er een bedrag in rekening gebracht worden gelijk aan de declaratie van minimaal 5 onderzoeken, doch tenminste 350 euro.

  AANSPRAKELIJKHEID

  • Iedere aansprakelijkheid van Martini Opleidingen en de bij haar werkzame personen is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.
  • Iedere schade wegens een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van een gebeurtenis waarvan Martini Opleidingen geen verwijt treft, komt voor risico van opdrachtgever, tenzij op grond van dwingend recht anders is bepaald.
  • Indien Martini Opleidingen jegens haar opdrachtgever aansprakelijk is tot vergoeding van schade, vervalt deze vordering in ieder geval na één jaar nadat de gebeurtenis waaruit de schade voortvloeit heeft plaatsgevonden, onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW.

  INTELLECTUELE EIGENDOM

  • Het auteursrecht op het door Martini Opleidingen ontwikkelde lesmateriaal berust bij Martini Opleidingen. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Martini Opleidingen niet toegestaan het ter beschikking gesteld materiaal openbaar te maken, te verveelvoudigen of te wijzigen.

  TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGD RECHTER

  • Op de rechtsverhouding tussen Martini Opleidingen en haar opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  • Opdrachtgever zal nimmer een gerechtelijke procedure starten alvorens met Martini Opleidingen te hebben overlegd.
  • Geschillen tussen Martini Opleidingen en haar opdrachtgever zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar Martini Opleidingen gevestigd is, tenzij Martini Opleidingen als vorderende partij ervoor kiest de zaak voor te leggen aan de volgens de wettelijke competentieregels bevoegde rechter.

  Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63278677

 • KLACHTEN PROCEDURE

  ALGEMEEN

  • Het team van Martini Opleidingen doet er alles aan om u optimaal van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Vanzelfsprekend kunt u uw klachten of opmerkingen dan aan ons voorleggen. Wij zullen deze in vertrouwen behandelen en in overleg met u proberen tot een oplossing te komen. Martini Opleidingen neemt daarbij de volgende procedure in acht.

  BEGRIPSBEPALINGEN

  • De partij die zich heeft ingeschreven voor het volgen van een door Martini Opleidingen aangeboden opleiding of haar op andere wijze een opdracht heeft verstrekt zal hierna worden aangeduid als: ‘opdrachtgever’.
  • Martini Opleidingen en opdrachtgever zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als: ‘partijen’
  • De door Martini Opleidingen aanvaarde inschrijving of opdracht zal hierna worden aangeduid als: ‘overeenkomst’.

  TERMIJN

  • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen tijdig, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij Martini Opleidingen. Onder 'tijdig' wordt verstaan 'binnen een redelijke termijn nadat de cursist de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren'. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de cursist zijn of haar rechten ter zake verliest.

  KENBAARHEID

  • Klachten dienen schriftelijk dan wel per e-mail aan Martini Opleidingen kenbaar gemaakt te worden t.a.v. Martini Opleidingen, aan de Van Veldekelaan 11, 9752EK te Haren, of via het contactformulier op de site (www.martiniopleidingen.nl).
  • Martini Opleidingen neemt alleen schriftelijke klachten in behandeling. Martini Opleidingen adviseert de opdrachtgever daarom om de klacht aangetekend te versturen dan wel om een e-mail ontvangstbevestiging te vragen. De opdrachtgever geeft gemotiveerd aan wat de inhoud van de klacht is. Ook vermeldt de opdrachtgever de opleiding, de locatie en de naam van de docent om spoedige afhandeling te bevorderen. Indien het een relatief eenvoudig en snel op te lossen probleem betreft, kan het probleem telefonisch kenbaar worden gemaakt. Martini Opleidingen zal dan zo spoedig mogelijk een oplossing voorstellen.

  PRIVACY

  • Een klacht zal door Martini Opleidingen altijd vertrouwelijk worden behandeld.

  BEVESTIGING KLACHT

  • Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de schriftelijke klacht zal Martini Opleidingen een schriftelijke ontvangstbevestiging sturen aan de klager. Indien niet direct een oplossing geboden kan worden, zal in dit schrijven tevens een indicatie worden gegeven van de termijn waarbinnen een nader onderzoek wordt gestart en de klacht behandeld zal worden.

  ONDERZOEK KLACHT

  • Martini Opleidingen verplicht zich een nader onderzoek te starten naar de ingediende klacht en streeft ernaar om binnen een redelijke termijn maatregelen te kunnen treffen waarmee de klager kan instemmen.

  REACTIE OP HET ONDERZOEK

  • Martini Opleidingen zal binnen vier weken met klager corresponderen over de uitkomst van het onderzoek, het genomen besluit en eventuele vervolgacties. Indien dit onderzoek langere tijd in beslag neemt zal de klager daarvan tijdig op de hoogte gesteld worden.

  GESCHILLENREGELING

  • Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost dan kan de klager de klacht voorleggen aan een onafhankelijke derde. Dit is mr P. Lettinga, partner van advocatenkantoor Dorhout Advocaten. NV, Van Ketwich Verschuurlaan 98, 9721 SW Groningen. De uitkomst van deze onafhankelijke derde is voor beide partijen bindend.

  BEWAREN KLACHTENGEGEVENS

  • De klachtgegevens worden bewaard conform de vereisten van het vrijstellingsbesluit WBP tot maximaal 2 jaar na afsluiting van de klachtafhandeling. Daarbij wordt opgemerkt dat die termijn geldt vanaf de datum van afsluiting van de klachtenprocedure.

  KOSTEN PROCEDURE

  • De door partijen ter zake van de behandeling van het geschil gemaakte kosten komen voor hun eigen rekening, tenzij de onafhankelijke derde in bijzondere gevallen anders bepaalt. In een zodanig geval komen voor vergoeding door de geheel of gedeeltelijk in het ongelijk gestelde partij slechts in aanmerking de door de wederpartij in redelijkheid gemaakte kosten.
  • Indien het geschil aanhangig is gemaakt door een opdrachtgever en de klacht van de opdrachtgever door de onafhankelijke derde geheel of gedeeltelijk gegrond wordt bevonden, wordt in het bindend advies tevens bepaald, dat Martini Opleidingen aan de opdrachtgever de door deze gemaakte kosten geheel of gedeeltelijk moet vergoeden. Bepalend voor de hoogte is de mate waarin de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond wordt verklaart.
  • Er wordt eveneens een vergoeding toegekend indien het geschil aanhangig is gemaakt door een opdrachtgever en de klacht van de opdrachtgever weliswaar ongegrond wordt bevonden, maar de onafhankelijke derde van oordeel is dat het geschil desalniettemin op goede gronden aan haar is voorgelegd.
  • Er wordt geen vergoeding toegekend indien de onafhankelijke derde de klacht van de opdrachtgever gegrond acht en haar beslissing overeenstemt met de oplossing die door Martini Opleidingen aan de opdrachtgever werd voorgesteld voordat deze het geschil aanhangig maakte, maar die door de opdrachtgever niet werd geaccepteerd.
  • Indien het geschil aanhangig is gemaakt door Martini Opleidingen en de klacht van de opdrachtgever door de onafhankelijke derde ongegrond wordt bevonden, wordt in het bindend advies tevens bepaald, dat de opdrachtgever aan Martini Opleidingen de gemaakte kosten geheel of gedeeltelijk moet vergoeden. Bepalend voor de hoogte is de mate waarin de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond wordt verklaart.

  GEHEIMHOUDING

  • Beide partijen zullen, behoudens een andersluidend contractuele en/of wettelijke verplichting, tegenover derden strikte geheimhouding betrachten over de inhoud en uitvoering van de oplossing van het geschil. 

  SLOTBEPALING

  • Vernietiging van het bindend advies van de onafhankelijke derde kan uitsluitend plaatsvinden door het ter toetsing voor te leggen aan de gewone rechter binnen twee maanden na de verzending van de uitspraak aan partijen. De rechter zal het bindend advies vernietigen, indien de uitspraak in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Door niet binnen voornoemde termijn de uitspraak aan de gewone rechter ter toetsing voor te leggen, wordt de uitspraak onaantastbaar.

NL34 RABO 0364 7829 78

KvK 63278677

NL34 RABO 0364 7829 78

KvK 63278677

T&C

1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.martiniopleidingen.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming

Door de informatie en de diensten op www.martiniopleidingen.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Martini Opleidingen en specifiek www.martiniopleidingen.nl, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@martiniopleidingen.nl.

4) Monitoren gedrag bezoeker

www.martiniopleidingen.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie, link.

5) Gebruik van cookies

www.martiniopleidingen.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

6) Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

7) Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door www.martiniopleidingen.nl te beïnvloeden.

8) Onze adverteerders

Op www.martiniopleidingen.nl adverteren meerdere partijen, die allemaal hun eigen cookies plaatsen.

Deze adverteerders gebruiken technologie voor hun advertenties en de links in hun advertenties die direct door uw browser worden herkend. Ze gebruiken onder meer automatische herkenning van IP-adressen die rechtstreeks naar de adverteerder wordt gestuurd.

Daarnaast worden cookies, javascript en eventueel webbeacons ingezet om te monitoren hoe effectief de campagnes van deze partijen zijn. www.martiniopleidingen.nl heeft noch invloed noch controle over de cookies, het javascript en de webbeacons die onze adverteerders gebruiken.

Al deze partijen hebben een eigen privacy policy en hanteren deze privacy policy voor het gebruik van hun website en de daaraan gekoppelde diensten. Meer informatie over hoe deze partijen omgaan met privacy vindt u op de websites van deze partijen.

1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.martiniopleidingen.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming

Door de informatie en de diensten op www.martiniopleidingen.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Martini Opleidingen en specifiek www.martiniopleidingen.nl, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@martiniopleidingen.nl.

4) Monitoren gedrag bezoeker

www.martiniopleidingen.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie, link.

5) Gebruik van cookies

www.martiniopleidingen.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

6) Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

7) Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door www.martiniopleidingen.nl te beïnvloeden.

8) Onze adverteerders

Op www.martiniopleidingen.nl adverteren meerdere partijen, die allemaal hun eigen cookies plaatsen.

Deze adverteerders gebruiken technologie voor hun advertenties en de links in hun advertenties die direct door uw browser worden herkend. Ze gebruiken onder meer automatische herkenning van IP-adressen die rechtstreeks naar de adverteerder wordt gestuurd.

Daarnaast worden cookies, javascript en eventueel webbeacons ingezet om te monitoren hoe effectief de campagnes van deze partijen zijn. www.martiniopleidingen.nl heeft noch invloed noch controle over de cookies, het javascript en de webbeacons die onze adverteerders gebruiken.

Al deze partijen hebben een eigen privacy policy en hanteren deze privacy policy voor het gebruik van hun website en de daaraan gekoppelde diensten. Meer informatie over hoe deze partijen omgaan met privacy vindt u op de websites van deze partijen.